[1]
T. B. de Oliveira, L. G. Bezerra, M. M. Moraes, e S. S. Valverde, “ROB”., J. Biol. Pharm. Agric. Manag., vol. 17, nº 4, p. 823–833, jul. 2023.